In een huisgemeente in Carmi’el

In een huisgemeente in Carmi’el Ze zingen zacht, maar met bewogen harten onderling verschillend, toch verbondendoor wat de boodschap is uit al die monden,die samenbindt, al zet ze ook apart. In Rusland was hun jood-zijn al riskanten voelden zij zich religieus ontheemden,maar ook in Galilea zijn ze vreemden,want Jezus’ Naam maakt scheiding in dit land. […]

Voor Maarten en Marita

Voor Maarten en Marita “Kan er uit Nazareth iets goeds voortkomen?”zo was de bange vraag eens van Nathanaël.God zag hem in zijn duist’re schuilplaats wel.Geen vijgenblad heeft Hem ooit zicht ontnomen. Filippus wist geen antwoord dan het woord:“Kom zelf tot Hem, dan zal je het ervarenen zien, dat God in Christus wil verklaren,hoe Hij ’t […]

Iets goeds uit Nazareth?

Iets goeds uit Nazareth? Vanouds heeft men de schimptaal tot een smaadvan Nazareth vernomen, dat er kwaadmaar toch geen goed uit deze stad kan komen,waar duisternis en dood hun dromen dromen. Veracht sprak men ook later van die staden ook van Hem Die hier Zijn woonplaats had.Hij wilde in die minachting van velenin zijn vernedering […]

Nes Ammim

Lied voor Nes Ammim Waar wappert hier de krijgsbanierwaaronder men moet strijden,waardoor de stammen Israëlszich vroeger lieten leiden? Waar is hier toch de heilbanierdoor Mozes opgestoken,toen Jozua met hulp van GodZijn bondsvolk had gewroken? Waar is Gods waarheid hier baniertot troost van Zijn beminden?Zal dan Gods volk, zo David zag,bij Hem geen redding vinden? Waar […]

Caesarea Filippi (2)

Caesarea Filippi (2) Waar Simon, Jona’s zoon, zijn Heere heeft beleden,werd zichtbaar wat door hellemacht nooit wordt vertreden:de petra waar God Zelf Zijn heil’ge kerk op bouwt.Ook heeft Hij hem de sleutelmacht hier toevertrouwd. De Heere Jezus sprak: “Wat je op aard’ zult binden,zal men eens in de hemelen gebonden vinden;maar wat door jou op […]

Caesarea Filippi

Caesarea Filippi Waar eerst de stam van Dan zijn terafim vereerde,waarna Jerobeam Gods toorn hier nog vermeerdedoor ’t gouden kalf dat er door hem is opgericht,daar heeft Herodes later nog een pantheon gesticht. Juist daar heeft Jezus aan de Zijnen willen vragen,hoe mensen Hem, de Zoon des mensen, zagen.Wat was toen de belijdenis van Petrus […]

Vreugde over eenheid

Vreugde over eenheid(Geplaatst in RD 29-01-2022) Er wordt veel geklaagd over kerkelijke verdeeldheid en over onze zonden daarin. Veel daarvan wordt terecht opgemerkt, want bij veel scheidingen is er hoogmoed in het geding. Maar ik mis vaak iets wat er ook is: de vreugde over de eenheid die er altijd is in Gods Kerk. Die […]

Banyas

Banyas Bij Banyas, waar de grote watervallen,gevoed uit Hermons bergen, in een stroommet luid gedruis hun krachten samenballen,word ik vervoerd naar vroeger en ik droomvan David, die werd opgejaagd door mensen,maar dorstte naar Zijn God, zoals een hert,dat smachtend schreeuwde in hartstocht’lijk wensennaar waterstromen. Maar zijn dorst hier werddoor niets gelest. God scheen van hem […]

Op de Golanhoogte

Op de Golanhoogte Waar de ruïnes aan de strijd doen denken,die hier gevoerd werd voor de veiligheidvan die de hel al eeuwenlang wil krenken,bood eens een vrijstad hun geborgenheid. Hier heeft wellicht een vluchteling gelopenop weg naar Golan, eer hem wraak verdierf.Het sterven van een ander deed hem hopen:vrij was hij, als de hogepriester stierf. […]

Bij het graf van Rachel

Bij het graf van Rachel Hier wordt door Joodse vrouwen nog gebedentot Jakobs God, als Rachel, om een kind.Zij vroeg meer van die zegen om de redendat God van smaad ontdoet, die Hij bemint. Zij wist niet dat de dood straks mee zou komen,toen zij God vroeg: “Voeg mij een zoon daarbij.”Hij gaf het kind, […]