Nes Ammim

Lied voor Nes Ammim Waar wappert hier de krijgsbanierwaaronder men moet strijden,waardoor de stammen Israëlszich vroeger lieten leiden? Waar is hier toch de heilbanierdoor Mozes opgestoken,toen Jozua met hulp van GodZijn bondsvolk had gewroken? Waar is Gods waarheid hier baniertot troost van Zijn beminden?Zal dan Gods volk, zo David zag,bij Hem geen redding vinden? Waar […]

Caesarea Filippi (2)

Caesarea Filippi (2) Waar Simon, Jona’s zoon, zijn Heere heeft beleden,werd zichtbaar wat door hellemacht nooit wordt vertreden:de petra waar God Zelf Zijn heil’ge kerk op bouwt.Ook heeft Hij hem de sleutelmacht hier toevertrouwd. De Heere Jezus sprak: “Wat je op aard’ zult binden,zal men eens in de hemelen gebonden vinden;maar wat door jou op […]

Vreugde over eenheid

Vreugde over eenheid(Geplaatst in RD 29-01-2022) Er wordt veel geklaagd over kerkelijke verdeeldheid en over onze zonden daarin. Veel daarvan wordt terecht opgemerkt, want bij veel scheidingen is er hoogmoed in het geding. Maar ik mis vaak iets wat er ook is: de vreugde over de eenheid die er altijd is in Gods Kerk. Die […]

Banyas

Banyas Bij Banyas, waar de grote watervallen,gevoed uit Hermons bergen, in een stroommet luid gedruis hun krachten samenballen,word ik vervoerd naar vroeger en ik droomvan David, die werd opgejaagd door mensen,maar dorstte naar Zijn God, zoals een hert,dat smachtend schreeuwde in hartstocht’lijk wensennaar waterstromen. Maar zijn dorst hier werddoor niets gelest. God scheen van hem […]

Op de Golanhoogte

Op de Golanhoogte Waar de ruïnes aan de strijd doen denken,die hier gevoerd werd voor de veiligheidvan die de hel al eeuwenlang wil krenken,bood eens een vrijstad hun geborgenheid. Hier heeft wellicht een vluchteling gelopenop weg naar Golan, eer hem wraak verdierf.Het sterven van een ander deed hem hopen:vrij was hij, als de hogepriester stierf. […]

Bij het graf van Rachel

Bij het graf van Rachel Hier wordt door Joodse vrouwen nog gebedentot Jakobs God, als Rachel, om een kind.Zij vroeg meer van die zegen om de redendat God van smaad ontdoet, die Hij bemint. Zij wist niet dat de dood straks mee zou komen,toen zij God vroeg: “Voeg mij een zoon daarbij.”Hij gaf het kind, […]

Een hand vol koren

Een hand vol koren Door Gods genade werd een handvol zaad gestrooidop doortocht, elke reis, in ’t land van Israël,wellicht te weinig, en zie ik de vruchten nooitin Haifa of Holon, Arad of Carmi’el. We brachten ‘t Godswoord van Eilath tot Libanon,in Askelon, in Bethlehem en Nazareth,zelfs op de West-bank, tot de Jakobsbron;ja, overal viel […]

Jemima

Jemima – duifje Verstoten door een botte wreedheid, die niet zietdat ook een zoon van Ismaël, een Islamiet,geschonden leven liefdevolle zorg moet geven,vindt het in Jemima een schuilplaats om te leven. Zoals een klein, zwak duifje in een sterke rotseen veil’ge toevlucht vindt, zo zie ik hoe door Godsontferming hier, om Christus, toevlucht wordt gebodenaan […]

Bethlehem

Bethlehem Hier, waar al eeuwenlang de pelgrims komenom, waar Gods Zoon kwam, even stil te staanin de Geboortekerk, ben ik niet meegegaanmet mensen, die daar van de kribbe dromen; maar ik sta buiten op het plein te starennaar de moskee met hoge minaret,waar de gewapende soldaten joods verzetaan islamitische verachting paren. ‘t Balt alles samen […]

‘Zijn bloed kome over ons’ Ds. C.P. de Boer

De reikwijdte van Jezus’ bloed Naar aanleiding van de grote publiciteit in het RD dacht ik een flink boek in handen te krijgen, toen me gevraagd werd deze recensie te schrijven,  maar het gaat slechts om een klein, gelijmd boekje, waarvan de eigenlijke tekst 53 pagina’s beslaat, vele met citaten gevuld. Het betreft een uitgewerkte […]