Kwijnen tussen de doornen

Kwijnen tussen de doornen ’t Was in een kelder in Jeruzalem.We hadden juist de Bijbelstudie afgesloten,toen ze beschroomd haar nood heeft uitgesproken,mij klagend vragend met een zachte stem: “Kan ooit een plant, verward in doorngewas,onvruchtbaar, kwijnend, nog eens vruchten dragen?Hoe kan ik ooit dat woekerkwaad verjagen,dat zaad verstikt, afkomstig uit Gods tas?” We lazen samen […]

Gebed bij de Klaagmuur

Gebed bij de Klaagmuur De laatste zonnestralen glijden met hun gouden glanslangs flats en huizen tot ze rusten op de witte transvan wat in ’t ver verleden bij de tempel heeft behoord.Straks valt de duisternis, maar niet voor wie dit oude oordbeziet in geest’lijk licht, want d’ eerste morgenstralenvan de verrezen Zon, Die in haar […]

De klaagmuur

De klaagmuur Zou hier nu Abrams zaad niet klagen,verwoest, naar Izaks Vreze vragen?Zou Jakobs erfdeel hier niet wenenen bidden bij verweerde stenen? Zou Juda’s dochter hier niet kermenen smeken om Gods warm ontfermen,nu helse haat haar wil verdervenen wil verjagen die hier erven? O, Davids Zoon, wilt U bekerendie hier verblind Uw heil afweren!Wendt U […]

De bron van Siloam

De bron van Siloam Werd weleer in Hizkia’s tijdde stad Jeruzalem verblijddoor ’t beekje van de Godsrivier,dat als een vredesteken hiergegeven was van hogerhandom bij een aanval op het landde helse haat sterk te weerstaandoor tot de heilfontein te gaan,nog preekt de bron van Siloamhoe God tot de verdrukten kwam! Heeft Achaz niet die bron […]

De Hemelvaartskapel

De Hemelvaartskapel Hier staat naast een moskee de Hemelvaartskapel.Dit is de plaats waar Christus eens is opgevaren.Mijn Meester – waar nu mensen gretig shekels garenstond hier op de Olijfberg. Ik geloof het wel. Maar dit geloof is niets, het brengt geen zaligheid.Een Arabier loopt toe en wil me binnen dringen.Hij vraagt wat geld, en hoeveel […]

In de graftuin

In de graftuin Is hier het grafwaar eens mijn Heiland lag,gewonden in de doeken van de dood,terwijl Hij tochhem overwonnen had,toen Hij zijn macht geen enk’le weerstand bood? Was hier de hofdie Jozef heeft gekochtom er te rusten tot de komst van Hem,Die werd verwachten komen zou met macht,de Davidszoon, hier in Jeruzalem? Hij is […]

Gethsémané (drie gedichten)

Gethsémané (1) Ik mocht een blik slaan in Gethsémané,mijn Meester nam mij op een steenworp afstand mee,toen Hij geperst werd als een druif, tot bloed,dat tot verzoening van de zonden vloeien moet. Ik zag Hem na, toen Hij daar als een wormin doodsnood kroop. Maar toen een helse stormHem tegenkwam, Hij tot Zijn Vader riep,was […]

Zondag in Jeruzalem

Zondag in Jeruzalem Nu ik hier, Heere, op Uw dageen plaats krijg waar ik voorgaan mag,maar deuren nog gesloten zijnvan harten die een vesting zijnvan vijandschap tegen Uw Zoon,zorg U dan voor Zijn arbeidsloon! Hier strijden Jood en Arabierom ’t tempelplein – en ik zoek hierwaarvan dit plein een teken was,toen het gekleurd door bloed […]

Ik zag de bergen rond Jeruzalem

Ik zag de bergen rond Jeruzalem Ik zag de bergen rond Jeruzalemvanaf Beth-Semes tot aan Bethlehem,waarvan men bij het opgaan hoorde zingen:“Zo wil de HEERE steeds Zijn volk omringen.” Vanaf de hoogte van een boulevardkijk je op Sion neer. Zo zag ik daarde Tempelberg, waar bloedig’ offerandenin vroeger tijd voor God op ‘t altaar brandden. […]

Dominus Flevit

Dominus Flevit Jezus weendeom ’t versteendegeesteslevendat de stad,hier, tevorenuitverkoren,was gegeven,maar vergat. Melchizedek,priester-koning,heerste hiermet liefdesmacht.Kwam met zegenAbram tegen.die hem daaromtienden bracht. Izak is hierdoor zijn vadervastgebondenop het hout;zeiden ‘amen’,hebben samendoor de dood heenGod vertrouwd. David klaagde,’t hoofd omwonden,om zijn vrienddie hem verliet:Achitofel,die, als Judas,hier zijn meesterlaf verried. Straks zou hier dehaat ontbranden,in verraders-kus gebalden Zijn liefdedie […]