Op de Golanhoogte

Op de Golanhoogte Waar de ruïnes aan de strijd doen denken,die hier gevoerd werd voor de veiligheidvan die de hel al eeuwenlang wil krenken,bood eens een vrijstad hun geborgenheid. Hier heeft wellicht een vluchteling gelopenop weg naar Golan, eer hem wraak verdierf.Het sterven van een ander deed hem hopen:vrij was hij, als de hogepriester stierf. […]

Bij het graf van Rachel

Bij het graf van Rachel Hier wordt door Joodse vrouwen nog gebedentot Jakobs God, als Rachel, om een kind.Zij vroeg meer van die zegen om de redendat God van smaad ontdoet, die Hij bemint. Zij wist niet dat de dood straks mee zou komen,toen zij God vroeg: “Voeg mij een zoon daarbij.”Hij gaf het kind, […]

Een hand vol koren

Een hand vol koren Door Gods genade werd een handvol zaad gestrooidop doortocht, elke reis, in ’t land van Israël,wellicht te weinig, en zie ik de vruchten nooitin Haifa of Holon, Arad of Carmi’el. We brachten ‘t Godswoord van Eilath tot Libanon,in Askelon, in Bethlehem en Nazareth,zelfs op de West-bank, tot de Jakobsbron;ja, overal viel […]

Jemima

Jemima – duifje Verstoten door een botte wreedheid, die niet zietdat ook een zoon van Ismaël, een Islamiet,geschonden leven liefdevolle zorg moet geven,vindt het in Jemima een schuilplaats om te leven. Zoals een klein, zwak duifje in een sterke rotseen veil’ge toevlucht vindt, zo zie ik hoe door Godsontferming hier, om Christus, toevlucht wordt gebodenaan […]

Bethlehem

Bethlehem Hier, waar al eeuwenlang de pelgrims komenom, waar Gods Zoon kwam, even stil te staanin de Geboortekerk, ben ik niet meegegaanmet mensen, die daar van de kribbe dromen; maar ik sta buiten op het plein te starennaar de moskee met hoge minaret,waar de gewapende soldaten joods verzetaan islamitische verachting paren. ‘t Balt alles samen […]

In de Velden van Efratha

In de Velden van Efratha De avondzon kleurt met een paarse gloedeen grijs verleden dat herleven moetvoor ieder die hier doolt tussen het hedenen de herinnering aan die hier stredentot lijfsbehoud, de ogen vast gerichtop Gods belofte, met een vergezichtop de Messias, Die, door God beloofd,de dood verslinden zou voor wie gelooft. Hier heeft eens […]

Kwijnen tussen de doornen

Kwijnen tussen de doornen ’t Was in een kelder in Jeruzalem.We hadden juist de Bijbelstudie afgesloten,toen ze beschroomd haar nood heeft uitgesproken,mij klagend vragend met een zachte stem: “Kan ooit een plant, verward in doorngewas,onvruchtbaar, kwijnend, nog eens vruchten dragen?Hoe kan ik ooit dat woekerkwaad verjagen,dat zaad verstikt, afkomstig uit Gods tas?” We lazen samen […]

Gebed bij de Klaagmuur

Gebed bij de Klaagmuur De laatste zonnestralen glijden met hun gouden glanslangs flats en huizen tot ze rusten op de witte transvan wat in ’t ver verleden bij de tempel heeft behoord.Straks valt de duisternis, maar niet voor wie dit oude oordbeziet in geest’lijk licht, want d’ eerste morgenstralenvan de verrezen Zon, Die in haar […]

De klaagmuur

De klaagmuur Zou hier nu Abrams zaad niet klagen,verwoest, naar Izaks Vreze vragen?Zou Jakobs erfdeel hier niet wenenen bidden bij verweerde stenen? Zou Juda’s dochter hier niet kermenen smeken om Gods warm ontfermen,nu helse haat haar wil verdervenen wil verjagen die hier erven? O, Davids Zoon, wilt U bekerendie hier verblind Uw heil afweren!Wendt U […]

De bron van Siloam

De bron van Siloam Werd weleer in Hizkia’s tijdde stad Jeruzalem verblijddoor ’t beekje van de Godsrivier,dat als een vredesteken hiergegeven was van hogerhandom bij een aanval op het landde helse haat sterk te weerstaandoor tot de heilfontein te gaan,nog preekt de bron van Siloamhoe God tot de verdrukten kwam! Heeft Achaz niet die bron […]