Kringgebeden

5-11-2016 Bij onze catechisatielessen was onlangs het houden van kringgebeden aan de orde: het in een kring gaan staan of zitten, al of niet met de handen in elkaar, om met elkaar beurtelings iets te bidden. Het is opmerkelijk dat deze manier van bidden uit angelsaksische gemeenten en met name ook uit Pinkstergemeenten en de […]

Zien we elkaar nog

Het is opmerkelijk hoe makkelijk we tegen elkaar zeggen: ‘Tot ziens’. Het is de groet die we, zo denk ik, het meeste uitspreken. We hopen elkaar dan ook wel weer te zien, maar zeker is het niet. De wens is al vaak uitgesproken als er geen weerzien meer kwam. De vraag die we hierbij kunnen […]

Verootmoediging

In het werk dat God doet in een mensenhart als hij een zondaar bekeert, zijn veel geheimen. Een ervan is de verootmoediging. Beschouwelijk kan je het wel aanwijzen en ook nog wel zeggen dat het zo nuttig is voor de ander, maar wanneer zijn we zelf eens echt verootmoedigd? Op onze synode is er over […]

Ontluistering

Bij dit woord denken we al gauw aan de aftakeling van een mensenleven. Dat kan inderdaad een ontluistering zijn; maar nu vraag ik toch de aandacht voor een ander opmerkelijk verschijnsel dat dezelfde naam mag dragen. Vorige keer schreef ik iets over ‘ontlezing’ en in het verlengde daarvan wil ik nu de aandacht vestigen op […]

Ontlezing

Het is een opmerkelijk verschijnsel en het kan bijna niemand ontgaan dat het lezen van boeken, kranten of tijdschriften door volwassenen en zeker door jongeren steeds minder gedaan wordt. Je kunt je afvragen wat daar de oorzaak van is. Veel mensen lijken er in onze jachtige tijd geen gelegenheid voor te vinden – of moet […]

Meerdere vergaderingen

Een opmerkelijk verschijnsels is dat de meerdere vergaderingen in het kerkelijk leven steeds meer buiten het aandachtsveld van de kerkleden dreigen te raken. Voor de werkzaamheden die hier bij horen, vermindert dan tegelijkertijd het begrip. Trouwens ook bij regerende ambtsdragers, ouderlingen de predikanten, lijkt er soms minder begrip te zijn voor de verplichtingen die deze […]

Geen adres in de kerk

Heb jij een adres in de kerk? Ik bedoel: iemand bij wie je in het volste vertrouwen je moeilijkheden neerlegt en aan wie je om advies of begeleiding vraagt? Een kerkelijke gemeente geeft in onze tijd meestal wel een gemeentegids uit. Allerlei gegevens kan ieder lid van de gemeente daarin vinden. Adressen en telefoonnummers heb […]

Eenheid in Gods Kerk

Daar bidt de Heere Jezus om in Johannes 17:21: éénheid onder de Zijnen. Hij vraagt Zijn Vader dat zij één zullen zijn in de Vader en in Hem, zoals de Vader met de Zoon en de Zoon met de Vader één is. Dat is wel een wonderlijk nauwe band! Het is opmerkelijk dat vaak naar […]

Een oudvader op de preekstoel

Bij een kerkvisitatie wordt aan een kerkenraad altijd door de visitatoren gevraagd of er in de gemeente ook wel eens oudvaders gelezen worden. Dikwijls blijkt al uit het nazien van de lijst van gelezen preken dat dit niet zo vaak gebeurt en we hebben daar wel begrip voor. Meestal wordt gezegd dat de gemeente ze […]

Een leugendrank

Het is een opmerkelijk verschil dat christenen in West-Europa het gebruik van alcohol over het algemeen niet afwijzen, terwijl dit door christenen in Oost-Europa of in Afrika meestal wel gebeurt. Het zal er waarschijnlijk mee te maken hebben dat wij alcoholische dranken vaak als genotmiddel gebruiken en het genieten ervan niet met Bijbelse argumenten kunnen […]