Messiaanse Psalmen

MESSIAANSE PSALMEN
Israelbode 2022
Opnieuw verscheen een publicatie van onze oud-deputaat voor Israel, ds. W. Silfhout. Hij heeft ons al veel moois over Israel in handen gegeven en het boekje dat nu voor me ligt, is daarbij een welkome aanvulling. De titel geeft duidelijk aan dat het gaat over psalmen en over de Messias. Dat het lidwoord ontbreekt, maakt duidelijk dat niet alle psalmen die we meestal als Messiaans bestempelen, hierin behandeld worden. De auteur heeft een keus gemaakt en hij beperkt zich tot de psalmen die in het Nieuwe Testament worden geciteerd met betrekking tot de Heere Jezus. Dat zijn in ieder geval de Psalmen 2, 22, 40, 45, 69, 110 en 118. Voordat hij deze Psalmen bespreekt, geeft hij ons in zijn ‘Woord Vooraf’, met verwijzingen naar Augustinus, Luther en Calvijn, maar ook naar rabbijn David Kimchi, een verduidelijking van het zicht op de Messias, dat men ook vroeger had bij het lezen van de psalmen. Wel is er verschil tussen Luther en Calvijn, want Luther zocht in navolging van Augustinus Christus in iedere psalm, terwijl Kimchi en ook Calvijn al gauw bang waren voor allegorie. In de ‘Inleiding’ die dan volgt, staat een heldere onderscheiding voor de verschillende psalmen in ons psalmboek. In een tweede hoofdstukje wordt de vraag besproken wie onder de Messias werd verstaan en het derde hoofdstuk gaat over de Messiasverwachting in de Joodse traditie. De vraag welke psalmen Messiaans genoemd kunnen worden, wordt verschillend beantwoord, zo lezen we in hoofdstuk vier. Enkele andere auteurs en hun keuzes worden daarbij genoemd, maar ds. Silfhout houdt zich aan de bovenvermelde keuze. Toch noemt hij in hoofdstuk 5 naast die zeven genoemde psalmen ook teksten uit Psalm 8, 16, 23, 24, 31. 34, 35, 41, 68, 72, 89, 91 en 109. Het getal van zeven psalmen, die ds. Silfhout op grond van zijn criterium als Messiaans bestempelt, is dus duidelijk uit te breiden. Denk alleen al aan Psalm 72! Maar ik zou er ook graag Psalm 21 onder rekenen. Het boek zou dan evenwel vele malen dikker geworden zijn. Nu staan er mooie overzichtelijke verklaringen in van de vermelde zeven psalmen, waarbij achtereenvolgens aandacht gegeven wordt aan de auteur en de structuur van de psalm, de inhoud van de psalm, de joodse visie op de psalm en dan tenslotte het Messiaanse karakter. Ik heb veel waardering voor al die informatie en wens het graag in veler handen. Ds Silfhout spreekt ergens in zijn boekje ook de wens uit dat het mag dienen in de omgang met Joodse vrienden om ze meer zicht te geven op de Messias. Ik wens het boekje niet alleen een herdruk toe, maar hoop dat er ook een tweede deeltje verschijnt, bijvoorbeeld over Psalm 16, 21, 23, 24, 41, 47 en 72 en wellicht nog een derde deeltje. Want er staat veel meer over de Messias in de psalmen dan velen denken.
Ds. C.J. Meeuse

Messiaanse Psalmen, in het licht van het Nieuwe Testament, ds. W. Silfhout, uitg. De Banier; 101 pag. € 14,95