Kapernaüm

Kapernaüm

Waar Jezus zoveel wonderen verrichtte,
herinneren ruïnes aan Zijn woord.
Wat Rome hier op Petrus’ woning stichtte,
toont slechts, dat men naar Christus’ stem niet hoort.

Hij sprak: “Gij zijt verhoogd tot aan de hemel,
gij wordt terneer gestoten tot de hel.”
Toeristen drommen in gestaag gewemel
voorbij, maar Christus’ woord is niet in tel.

Toch hoor ik hier een stem, nu ieder zwijgt.
Ik hoor, verwonderd, stomme stenen spreken:
“Als u geen deel aan Christus’ zoenwerk krijgt,
is dit uw deel: dit puin hier is een teken
van ieder die van Jezus heeft gehoord,
maar Christus’ weg ten leven niet bekoort.”

Toelichting
Een bezoek aan de ruïnes van Kapernaüm moet voor ieder die het Evangelie kent, indrukwekkend zijn. Waarom is Tiberias zo’n grote stad geworden en zijn er van sommige belangrijke Bijbelse plaatsen slechts wat zwarte resten overgebleven? Daartegen steken twee gebouwen af: het bouwsel dat Rome maakte boven wat men meent het huis van Petrus geweest te zijn en de resten van een grote synagoge. Bij de grote pilaren van de synagoge gaan je gedachten naar het gebouw dat de Romeinse hoofdman aan de Joden schonk, omdat hij hun God wilde dienen. Hij heeft voor zijn dienstknecht de Heere Jezus benaderd en zijn geloof is door Christus tot een voorbeeld gesteld voor de Joden. Zo groot een geloof had de Heere in Israël nog niet gevonden (Matth. 8:10). Het had genoeg aan één Woord van de Zaligmaker!

Maar van Kapernaüm heeft de Heere, net als van Chorazin en Bethsaïda, eens gezegd dat het tot de hemel toe is verhoogd en tot de hel toe neergestoten zouden worden omdat men zich niet heeft bekeerd (Matth.11:23). Wie trekt zich deze woorden nog aan? Wie van de toeristen die daar komt, ziet de betekende zaak van het teken dat ieder daar voor ogen heeft? Dringt het tot ons door? In de prediking die we horen, komt Christus dichtbij. Bekoort ons de boodschap niet en leggen we ze naast ons neer? Zoeken we geen verzoening en vernieuwing door Christus’ werk, zie hier dan wat het deel is van die zo nabij geweest zijn, alsof ze tot in de hemel toe verhoogd waren. Ze worden tot in de hel toe neergestoten.