Nes Ammim

Lied voor Nes Ammim

Waar wappert hier de krijgsbanier
waaronder men moet strijden,
waardoor de stammen Israëls
zich vroeger lieten leiden?

Waar is hier toch de heilbanier
door Mozes opgestoken,
toen Jozua met hulp van God
Zijn bondsvolk had gewroken?

Waar is Gods waarheid hier banier
tot troost van Zijn beminden?
Zal dan Gods volk, zo David zag,
bij Hem geen redding vinden?

Waar is de liefde de banier
door Christus opgeheven?
Hij lokt tienduizenden tot Hem,
geeft eeuwig, zalig leven.

Waar is de Wortel Isaï
nu de Banier der volken?
Zijn rust zou rijk en heerlijk zijn.
Dit teken moet vertolken!

God wil dat wij Zijn heilbanier
ook heidenen vertonen,
opdat zij met Zijn Israël
bij Christus zullen wonen.

Toelichting
Bij ons verblijf in Nes Ammim hadden we een trieste ervaring. De prachtige naam betekent: ‘Banier der Volken’. Natuurlijk gaan je gedachten dan terug naar wat de Banier voor Israël betekende en moest betekenen. Al in de dagen van Mozes en Jozua streed men onder Gods Banier. ‘Jehova Nissi’, ‘de HEERE is mijn Banier’, zo is toen na een overwinning al uitgesproken. En heeft David in Psalm 60 niet gezongen van de Banier die de HEERE gegeven heeft aan hen die Hem vrezen, om die op te werpen vanwege de waarheid, opdat Zijn beminden bevrijd zouden worden (Ps. 60:6,7a)? Gaat het dan niet om de Messias, de grote Davidszoon?

Toen we in Nes Ammim daarover met de leiding spraken, kregen we te horen dat we hier in Israël niet over de Messias hoefden te spreken. Christus was voor de heidenen gekomen, maar Israël kon wel zonder Hem zalig worden. Dat volk was al bij de Vader, zo deelde de weduwe van de stichter ons mee. We hebben haar gewezen op de weg die Christus wees voor het Evangelie: beginnende van Jeruzalem, en op de werkwijze van Paulus, die altijd eerst naar een synagoge ging op zijn zendingsreizen. Buiten Christus is er geen zaligheid! Christus moet de Banier der volken zijn, en die Banier moeten wapperen over het Joodse volk, opdat zij getuigen worden van hun Messias, ook voor de heidenen! En voor ons?