Caesarea Filippi (2)

Caesarea Filippi (2)

Waar Simon, Jona’s zoon, zijn Heere heeft beleden,
werd zichtbaar wat door hellemacht nooit wordt vertreden:
de petra waar God Zelf Zijn heil’ge kerk op bouwt.
Ook heeft Hij hem de sleutelmacht hier toevertrouwd.

De Heere Jezus sprak: “Wat je op aard’ zult binden,
zal men eens in de hemelen gebonden vinden;
maar wat door jou op deze aard’ is losgemaakt,
die banden vindt men in de hemel eens geslaakt.

Maar dat Zijn Zaligmaker hiervoor eerst moest lijden
en sterven om drie dagen later op te staan,
ging Petrus, Hem bestraffend, hier bestrijden.
Hij bleek Hem als een satan hierin te weerstaan.

Zo moeten om te volgen wij onszelf verliezen
om uit genade steeds voor Christus’ kruis te kiezen.

Toelichting
Er zijn plaatsen in Israël waar de indrukken van veel eeuwen over elkaar heenbuitelen. Zo’n plaats is ongetwijfeld Caesarea Filippi, waar ik vorige keer al over schreef. Het gaat er om historische gebeurtenissen uit de Bijbeltijd. Maar soms gaat het tot in het heden toe. Ik heb het in dit tweede vers verwoord, wat de woorden van Christus ook voor mijn betekend hebben. Dat gebeurde overigens in Ridderkerk, toen ik in hevige bestrijding als ouderling Mattheüs 16 stond te lezen en de woorden van Christus naar me toe kreeg: ‘Zalig zijt gij, Simon Bar-Jona; want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.’ Ik werd bestreden zowel wat mijn staat als mijn roeping betreft, en toen kwamen daar de woorden bij: ‘En Ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der hemelen; en zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.’ De Heere liet me daar weer zien wat ik van Hem geleerd had en waartoe Hij me riep en dat blijft je bij. En er kwam een indruk van terug, toen ik in Caesarea Filippi rondliep, samen met de ernstige waarschuwing. Petrus moest hier even later ook weer terechtgebracht worden en moeten wij dit ook niet steeds om te leren onszelf te verloochenen om door genade achter Christus het kruis te dragen.