Ik zag de bergen rond Jeruzalem

Ik zag de bergen rond Jeruzalem

Ik zag de bergen rond Jeruzalem
vanaf Beth-Semes tot aan Bethlehem,
waarvan men bij het opgaan hoorde zingen:
“Zo wil de HEERE steeds Zijn volk omringen.”

Vanaf de hoogte van een boulevard
kijk je op Sion neer. Zo zag ik daar
de Tempelberg, waar bloedig’ offeranden
in vroeger tijd voor God op ‘t altaar brandden.

Nog blijft de boodschap van die schaduw waar:
God is bijzonder tegenwoordig daar,
waar ‘t offer van Zijn Zoon is. Met Zijn leven
en sterven kon Hij God voldoening geven.

Voor al wie schuiling zoekt alleen bij Hem,
is God als bergen rond Jeruzalem.

Toelichting

Vanaf een van de hogere promenades langs een boulevard in Jeruzalem heb je een prachtig gezicht op het vroegere tempelplein, waar nu de Al-Aqsamoskee en de Dome of the Rock liggen. Je overziet dan een groot deel van Jeruzalem en als je rondkijkt, zie je ook iets van het beeld dat in Psalm 125 bezongen wordt in het tweede vers. Daar zijn de bergen rond Jeruzalem een teken van de geborgenheid die God Zijn volk geeft. In vers 2 lezen we: “Rondom Jeruzalem zijn bergen; alzo is de HEERE rondom Zijn volk, van nu aan tot in der eeuwigheid.” Deze Psalm werd gezongen als men opging naar Jeruzalem. Nu gaan je gedachten, als je daar staat, terug naar de tijd dat de islam daar nog niet heerste. Daar rookte vroeger het altaar en werden de offers gebracht, die alle op de Messias zagen. De boodschap, dat er alleen door Christus’ offer verzoening is, is ook nu nog waarheid. Waar Zijn offerbloed gelovig benodigd wordt, is de genoegdoening bij God voor de zondaar die schuilt in Christus. Daar mag ervaren worden wat in vers 1 van Psalm 125 staat: “Die op den HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar blijft in eeuwigheid.”