Het Evangelie voor de Joden in Budapest

2018

Graag vragen we uw hulp voor de Evangelieverkondiging onder de Joden in Budapest. Vanuit deze grote stad zijn in de Tweede Wereldoorlog ongeveer 400.000 mensen naar Auschwitz gevoerd. Nu wonen er nog ongeveer 100.000 ‘beminden om der vaderen wil’. Zouden we hun de weg der zaligheid niet willen wijzen?

Wellicht is het niet iedereen bekend dat ons Deputaatschap voor Israël al ongeveer tien jaar werkt in deze hoofdstad van Hongarije. Ds. I. Zöld, predikant van de Hongaars-Gereformeerde Kerk in Roemenië, werkt regelmatig onder de talrijke Joodse inwoners in deze stad. Hij zoekt niet door agressieve colportage, maar op ongedwongen wijze contact te maken en heeft zo in de achterliggende tien jaren veel zaad mogen strooien. Omdat de afstand vanuit zijn woonplaats ettelijke honderden kilometers bedraagt, kost het reizen veel tijd en blijft het moeilijk om gelegde contacten goed te onderhouden. 

Verhuizing naar Budapest
Nu was zowel bij ds. Zöld als bij het Deputaatschap het verlangen gerezen om op effectiever wijze te gaan werken. De Heere gaf hem in zijn hart vrijmoedigheid om naar Budapest te gaan verhuizen en zich helemaal te geven voor het evangelisatiewerk onder het Joodse volk. Binnen het Deputaatschap leefde al langer tijd het verlangen om meer te gaan doen onder dit deel van het verstrooide Israël en zowel in Roemenië als in Nederland is deze zaak bij de Heere neergelegd. We kregen vrijmoedigheid hierover gesprekken te gaan voeren met een kerkenraad van de Hongaars-Gereformeerde Kerk in Budapest.  Met blijdschap hebben we ervaren hoe de mogelijkheid geboden werd om het werk in Hongarije kerkelijk te funderen en dan toch vanuit ons kerkverband inhoud te geven en aan te sturen.

Kerkelijke structuren
Ons Deputaatschap hecht er zeer aan dat ds. Zöld officieel verbonden blijft aan zijn kerkverband. Een predikant moet onder kerkelijk toezicht staan en daar ook verantwoording afleggen van zijn werkzaamheden. Anderzijds maken wij gebruik van zijn diensten binnen ons werk en is hij ook ons verantwoording verschuldigd. In het verleden hebben we daarom al intensieve contacten met hem gehad en we hebben met verwondering ervaren hoezeer hij de bevindelijke waarheid liefheeft. Hij is enkele malen in de vakantietijd naar Nederland gekomen om lessen van deputaten te krijgen, met name ook ten aanzien van de geloofsleer. Er waren blijde ogenblikken en we ervoeren herkenning in de geestelijke verlangens die we koesteren ten aanzien van het werk van de Heilige Geest. Na twee werkbezoeken aan Budapest hebben we de mogelijkheid gekregen om het werk voor de toekomst binnen kerkelijke structuren uit te oefenen. Aan onze zijde zal er een verslaglegging zijn naar onze Generale Synode.

Toekomstperspectief?
Het is bij zendingswerk of bij evangelieverkondiging, maar ook bij werk in eigen gemeenten niet mogelijk om te vertellen wat er tot stand zal worden gebracht. We worden geroepen om ‘brood op het water te werpen’. Wij vervullen de beloften die er nog liggen voor het Joodse volk niet. We leren – en als het goed is beleven we het ook zo – dat er tussen de beloften die God geeft en de vervulling ervan beleefd wordt, dat wij ze niet vervullen en we maken het ons onwaardig dat God het doet. En dan doet Hij het toch, op Zijn tijd en wijze. De Heere Jezus zei tegen Zijn discipelen kort voor Zijn hemelvaart: ‘Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden, die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft.’ (Hand. 1:7). We moeten het in Gods hand geven. Maar we mogen wel vragen om uw gebed.

Uw hulp
U zult begrijpen dat er aan dit werk ook kosten verbonden zijn. We hebben het ervaren als een nieuwe opening die de Heere ons geeft, en dit geeft ons vrijmoedigheid om een beroep te doen op uw vrijgevigheid. We doen het ook met schroom, omdat we weten dat er al gegeven wordt voor het werk in het land Israël zelf. Niet graag zien we die bedragen verminderen, zeker niet nu volgend jaar student Dekker er als predikant bevestigd hoopt te worden. Anderzijds hebben we toch vrijmoedigheid om uw hulp te vragen. Aan het slot van het jaar zijn er gemeenten die overzien wat ze nog willen geven aan werk in Gods Koninkrijk. We hopen van harte dat u iets geeft voor dit werk in Budapest. We hebben nog ongeveer 25.000 Euro nodig om aan het begrote bedrag te komen. Soms zijn er bedrijven die nog iets willen geven aan een goed doel. En vanzelf zijn ook particuliere giften hartelijk welkom, en wel op IBAN NL49 ABNA 0461 8637 23 van het Deputaatschap voor Israël. 

Ds. C.J. Meeuse

Samenspreking met kerkenraadsleden van een Hongaars-Gereformeerde Kerk in Budapest met leden van het Deputaatschap. De vierde van links is ds. Zöld.