Een historische gebeurtenis

2008

Het is een zegen voor onze Nederlandse kerken geweest dat Petrus Datheen de Heidelbergse Catechismus in onze taal heeft overgezet en dat ze bij ons in gebruik is gekomen. Hoeveel mensen hebben de eeuwen door troost gehad uit dit Troostboek! Nu mag het Deputaatschap voor Israël op 21 oktober aanstaande, zo de Heere het geeft, deze catechismus introduceren in Israël. Daarvoor is ons Troostboek in het Ivrit vertaald door David Zadok. Ze wordt dezer dagen gedrukt en we hebben een conferentie belegd om ze te introduceren bij al onze contacten. We zijn bijzonder verblijd dat we deze bijeenkomst kunnen beleggen en dat we dit zo belangrijke belijdenisgeschrift in Israël mogen introduceren.

Het is de bedoeling dat  de conferentie door onze man in Israël, drs. M.L. Dekker, wordt geopend. De vertaler, dhr. David Zadok zal daarna een historische inleiding houden. Daarna mag ondergetekende, als voorzitter van het deputaatschap, een inleiding houden over de opbouw van ons Troostboek, zoals we de Catechismus in Israël zullen noemen. Daarbij kan vanuit Zondag 1 aandacht gegeven worden aan de orde van de drie stukken: ellende, verlossing en dankbaarheid, zoals daar overal in Gods Woord over wordt gesproken, zoals onze catechismus daar op Bijbels onderbouwde wijze over spreekt en zoals Gods kinderen deze zaken in hun leven ervaren. Na de middag hopen ds. C. Neele en ds. A. Schot, die voor een reguliere werkreis dan in Israël verblijven, te spreken over bepaalde vragen uit onze catechismus en deze nader toe te lichten. In een slottoespraak mag ondergetekende aanwijzingen geven voor een nuttig gebruik van de catechismus in de Messiasbelijdende gemeenten. Daarbij zal aandacht worden gegeven aan  het feit dat christenen in Israël niet naast de kerk staan, maar erbij horen. Belijdenisgeschriften uit het verleden van de kerk zijn er ook om hen te dienen en te helpen als een samenbindende, Bijbelse belijdenis, bij het doorgeven van de geloofsleer, bij het belijden naar andere Joden en bij het weerleggen en bestrijden van allerlei dwalingen. Dat hebben zij in hun cultuur ook hard nodig.

Voor het deputaatschap is het bijzonder verblijdend dat we nu in een conferentie mogen proberen al onze contacten samen te brengen, zodat ze elkaar ontmoeten rondom een oud document dat nog springlevend is. We hebben naar zo’n gelegenheid al vele jaren uitgezien. Op seminars in Oekraïne (in Zhitomir en in Simferopol) en Moldavië (in Kishinev) is uit deze catechismus steeds onderwijs gegeven. Van nu af aan hopen we ook in Israël tijdens de reguliere reizen jaarlijks zo’n conferentie te beleggen. We willen deze zo belangrijke gebeurtenis niet voorbij laten gaan zonder dat onze gemeenten hiervan op de hoogte zijn. We hopen van harte dat dit werk een plaats in uw gebed mag hebben of krijgen. Met enige schroom wil ik ook vragen of u voor deze conferentie een extra gift wil overmaken op ons banknummer 4618.63.723 of op ons gironummer 338952, t.n.v. het Deputaatschap voor Israël. U kunt bij uw gift dan vermelden: ‘conferentie catechismus’. De Heere neige zelf de harten, in ons land, maar ook in Israël, voor en door Zijn dienst.

Namens het deputaatschap voor Israël, ds. C.J. Meeuse