Geen adres in de kerk

Heb jij een adres in de kerk? Ik bedoel: iemand bij wie je in het volste vertrouwen je moeilijkheden neerlegt en aan wie je om advies of begeleiding vraagt?

Een kerkelijke gemeente geeft in onze tijd meestal wel een gemeentegids uit. Allerlei gegevens kan ieder lid van de gemeente daarin vinden. Adressen en telefoonnummers heb je dan bij de hand en je zou zeggen dat iedereen dan op een laagdrempelige manier contacten kan leggen en onderhouden. Vaak functioneert het ook zo en het is hartverwarmend om bij ambtelijke bezoeken te bemerken hoe mensen met elkaar meeleven en hoe dat gewaardeerd wordt. En toch…

Soms lijken er binnen de gemeente nog hoge drempels te zijn. Ook zijn er jongeren die in eigen gemeente heel weinig contacten hebben. Schrijnend is dat als ze worstelen met bijzondere problemen en er met niemand binnen de gemeente over durven praten, terwijl ze toch echt wel behoefte hebben aan hulp. 

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom die hulp niet binnen de eigen gemeente gezocht wordt, teveel om hier allemaal te bespreken. Enkele kan ik er wel noemen. Zo wil niemand graag de vuile was buiten hangen. Niet iedereen hoeft van je moeilijkheden te weten. Toch zou het goed zijn als er een vertrouwenspersoon zou zijn met wie je openhartig kunt praten en die je om raad kunt vragen. Dat zou een ambtsdrager kunnen zijn, de dominee, of de wijkouderling.

Vrees dat ambtsgeheim niet gehandhaafd wordt, moet er niet zijn. Ambtsgeheim is van groot gewicht en een ambtsdrager mag er alleen over spreken met toestemming van de betrokkene, of als de hulp het noodzakelijk maakt. In onze provincie heb ik meegedaan met besprekingen die een rapport meekregen met de titel ‘Drempels slechten’.  Het ging over te hoge drempels naar de hulpverlenende instanties van de overheid. Daar hulp te zoeken kan nodig zijn, maar laten we allereerst proberen elkaar te helpen. Is de drempel naar een ambtsdrager toch te hoog, dan kan er ook een leidinggevende van een vereniging zijn, of ook iemand anders uit de gemeente die je de weg wijst en met je wil bidden. Want het voornaamst adres is toch de Heere. Bij hem mag men altijd terechtkomen. Hij wil altijd luisteren en kan het beste leiding geven op de goede weg, de smalle weg, naar het eeuwige leven. Laat ieder adres dat we zoeken in de kerk toch ook die weg wijzen.   

C.J. Meeuse